Vereniging

Wij zijn een bijzonder algemene basisschool waar iedereen welkom is en waar elk kind telt! De school staat aan de rand van het oude centrum van Delft en is gehuisvest in een historisch pand

Kwaliteit

Op de DSV staan de vakken taal en rekenen centraal en we werken vanuit een klassikaal systeem waarin veel ruimte is voor individuele aanpakken. Daarnaast bieden wij muziekles, Engelse les en gymles vanaf de kleutergroepen door vakdocenten. 

Betrokken ouders

Ouders zien wij graag in de school. Zij zijn lid van onze schoolvereniging ons klankbord en denken met ons mee o.a. in de OuderraadMedezeggenschapsraad , de Oudercommissie en het bestuur. 

ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

BESTUUR

De Delftsche Schoolvereeniging is een basisschool voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. Dat houdt in dat de school niet door de overheid wordt bestuurd maar door de ouders. Alle ouders zijn lid van de vereniging en vormen de ledenvergadering. Zij kiezen de bestuursleden (voornamelijk) uit hun midden.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

OUDERRAAD

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. Voor de exacte data kunt u de schoolgids en/ of DSV-nieuws raadplegen.