Formulieren

Kind aanmelden

Indien u na het lezen van de Schoolgids vindt dat onze school de beste keuze is voor uw kind(eren) dan kunt u uiteraard aanmelden.

Het desbetreffende inschrijfformulier kunt u vinden onder Formulieren. 
Wacht niet te lang met inschrijven, want de school kent al in een vroeg stadium wachtlijsten en dan in het bijzonder met betrekking tot het aanmelden van kinderen onder de vier jaar c.q. de nieuwe kleuters.

Voor de overige leerjaren geldt ook dat er wachtlijsten zijn, maar soms is er door de uitstroom van leerlingen door verhuizingen nog wel eens plaats in een leerjaar.

Verlof aanvragen

Het verlenen van toestemming tot schoolverzuim wordt alleen dan toegestaan wanneer het bijzondere gebeurtenissen betreft en de ouder(s) en/of verzorger(s) minimaal een maand van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur.  Verlofaanvragen geldt ook voor de 4-jarigen, hoewel zij nog niet leerplichtig zijn, maar wel schoolplichtig. Op deze wijze is de afwezigheid voortijdig bekend. De leerplichtwet biedt de ouders de mogelijkheid vakantieverlof aan te vragen buiten de schoolvakanties om. Vakantieverlof aanvragen kan alleen dan wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, zoals een Meivakantie of Kerstvakantie. Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.    Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:  o De ouders moeten het verzoek minimaal 4 weken van tevoren indienen.  o Een verlofaanvraag zal altijd vergezeld dienen te gaan van een verklaring van de werkgever, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is. Gebeurt dit niet, dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.  o De directeur beslist over het al dan niet toekennen van het verlof.  o Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.  o Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.  o Het verzoek om vrijstelling schoolbezoek moet ingediend worden op een speciaal formulier. Dit is te verkrijgen op de administratie of via de website van de school.  
 
Indien het verlof langer dan 10 schooldagen omvat, is toestemming van de gemeentelijk ambtenaar vereist, die speciaal is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet.