Ouderraad

Ouderraad op de DSV

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. Voor de exacte data kunt u de schoolgids en/ of DSV-nieuws raadplegen.

Natuurlijk brengen wij u te zijner tijd ook via deze site op de hoogte.

U kunt ons via e-mail bereiken op: ouderraad@dsv-delft.nl

Groepsouder op de DSV

Deze brochure bevat informatie over de activiteiten van een groepsouder op de DSV. Eerst wordt verteld wat 'groepsouders' zijn en wat hun rol is binnen de school en de Ouderraad (OR). Daarna volgen enkele spelregels en tips voor (aanstaande) groepsouders. Wanneer in deze tekst gesproken wordt over ouder(s) worden hiermee ook verzorger(s) bedoeld.

Wat zijn groepsouders?
Groepsouders zijn in de eerste plaats 'helpende handen' in de klas. De DSV heeft in iedere groep twee van deze ouders die voor een periode van twee jaar assisteren bij allerlei activiteiten in de klas. Daarnaast zijn groepsouders automatisch lid van de OR. De OR is een vertegenwoordiging van de ouders van kinderen van de DSV. De OR stelt zich ten doel om vanuit de ouders een eigen bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de school en het bevorderen van de goede betrekkingen tussen ouders, bestuur, team en kinderen (zie Schoolgids 2006-2010, punt 6.3). De OR vergadert ongeveer acht keer per schooljaar en de groepsouders worden om de beurt verwacht op deze vergaderingen. De vergaderingen zijn wisselend op de woensdag- of vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur, afhankelijk van de agendapunten.

Commissies
De OR is opgedeeld in verschillende commissies. Zo is er bijvoorbeeld de Sinterklaascommissie die meehelpt bij het Sinterklaasfeest, de Kerstcommissie die het kerstdiner organiseert en de hygiënecommissie die zich bezighoudt met de preventie en zonodig bestrijding van het luizenprobleem op school. Als groepsouder kies je aan het begin van het jaar in welke commissie(s) je graag actief zou willen zijn. Dus naast het helpen bij de activiteiten in de klas van je eigen kind wordt er van je verwacht dat je plaats neemt in minimaal één van de commissies van de OR.

Spelregels en tips

Activiteiten
Activiteiten in/voor de klas zijn altijd in overleg met de leerkracht. De activiteiten die voor de gehele school worden georganiseerd, moeten altijd overlegd worden met het bestuur van de OR, bouwcoördinatoren en directie (voor namen zie de DSV-Jaarwijzer). Aan het begin van het schooljaar neem je contact op met de leerkracht over de activiteiten die dat jaar zullen plaatsvinden. Er wordt dan bepaald wanneer er hulp in de klas nodig is en in welke vorm. Ook gedurende het schooljaar zullen er nieuwe activiteiten plaatsvinden. Het is handig te overleggen met de groepsouders van het vorige schooljaar. Dan weet je wat er zoal speelt in een groep.

Lief en leedpot
De leerkrachten hebben een bedrag per groep om te besteden aan 'lief en leed'. Hierbij moet je denken aan een kaart voor een ziek kind, een bloemetje voor een langdurig zieke ouder/verzorger, etc. De groepsouders mogen daarnaast jaarlijks een bedrag tussen de € 5,00 en € 7,50 inzamelen onder de ouders van de groep. Dit bedrag kunnen zij besteden aan bijvoorbeeld een verjaardagscadeautje voor de leerkracht, iets lekkers aan het eind van het schooljaar, een cadeautje voor een klasgenootje dat gaat verhuizen en andere activiteiten. Houd in een schriftje een controleerbare administratie bij en maak het bedrag ieder schooljaar op. Bij verhuizing van meerdere kinderen uit één gezin is het handig om contact op te nemen met de groepsouders van broertjes en zusjes om het afscheid op ongeveer dezelfde manier te vieren.

Klasseborrel
Sommige groepsouders vinden het leuk om aan het begin van het schooljaar een (kennismakings-) borrel voor ouders en de leerkracht van de groep te organiseren. De kosten hiervan moet je apart houden van je groepsbudget. Laat alleen de deelnemende ouders een klein bedrag betalen of iets lekkers meenemen.

Afsluiting schooljaar
Aan het einde van het schooljaar is het gebruikelijk iets gezelligs te doen met de groep. Overleg met de leerkracht en stem binnen de OR af dit in alle groepen op ongeveer dezelfde manier te doen.

Nieuwe/zieke leerlingen
De leerkracht brengt de groepsouders op de hoogte van nieuwe leerlingen/ouders zodat de groepsouders zich kunnen voorstellen en wat kunnen vertellen over de diverse activiteiten. De leerkracht brengt de groepsouders ook op de hoogte als er een kind langdurig ziek is of andere gelegenheden waarbij de groepsouders iets kunnen doen. Denk hierbij aan het maken van een map met tekeningen voor een ziek kind, een bloemetje voor een ouder, etc. Overleg altijd met de leerkracht.

Luizen
Na iedere vakantie wordt de groep gecontroleerd op besmetting met luizen. De groepsouders nemen zelf de taak van luizencontrole op zich of organiseren ouders van de groep die dit doen. De luizenouders krijgen instructie van de hygiënecommissie uit de OR.

Werving begeleiding bij uitstapjes
De groepsouders helpen ook mee bij het werven van begeleidende ouders bij uitstapjes van de groep. Inventariseer aan het begin van het schooljaar wie van de ouders op welke dagen kan helpen bij activiteiten en uitstapjes van de klas. Inventariseer tevens welke ouders een auto tot hun beschikking hebben en hoeveel plaatsen zij daarin hebben.

Werven van vrijwilligers
De groepsouders werven in opdracht van de leerkracht ouders voor het begeleiden van activiteiten of uitstapjes van de klas. In overleg met de leerkracht wordt bepaald hoeveel ouders er nodig zijn en wie er eventueel gevraagd worden. Voor bepaalde "populaire" uitstapjes, zoals een schoolreisje, mogen de groepsouders altijd als eerste aangeven of ze mee willen (wordt gezien als bedankje voor de inzet). Probeer bij voldoende belangstelling niet altijd dezelfde ouders in te zetten. Het is niet de bedoeling dat ouders die een uitstapje begeleiden nog andere eigen kinderen meenemen die ook aandacht vragen.

Vervoer
Als er met auto's gereden wordt dienen de op dat moment geldende verkeersregels m.b.t. vervoer van kinderen in acht te worden genomen. Kosten die gemaakt worden voor brandstof of parkeren kunnen (met bonnetje) bij de leerkracht worden gedeclareerd.

Problemen binnen de groep
Verwijs ouders met vragen of klachten over het onderwijs of de leerkracht altijd naar de leerkracht, directie, bestuur of vertrouwenspersoon (zie DSV-jaarwijzer). Met algemene vragen kun je bij de OR terecht. Meng je in géén geval in een conflict. De groepsouders zijn helpende handen, geen mediator.