Artikel Delft op Zondag over DSV

Artikel Delft op Zondag over DSV

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Afgelopen zondag stond er een artikel in de Delft op Zondag over de DSV. Hieronder is het citaat integraal weergegeven.

Ook bij de DSV is sprake van progressie. De voorzitter van het bestuur, Carina de Walle, doet verslag: "We zijn heel trots op wat bereikt is. Iedereen heeft keihard gewerkt, het onderwijsproces sluit nu beter aan op de leerlingen. Leerkrachten hebben zich bekwaamd in het bedienen van leerlingen van verschillende niveaus. Kinderen gaan nog steeds met veel plezier naar school en vertrekken goed voorbereid naar de middelbare school, wat wil je nog meer?

De hoofdboodschap van de inspectie was dat er -ondanks de uitstekende onderwijsresultaten- nog meer in zou moeten zitten door het onderwijs beter af te stemmen op de leerbehoeften van kinderen. We hadden in het verleden ook minder aandacht voor het goed documenteren van onze acties. Het verbetertraject, gestart in 2016, hebben we voortgezet. Kern is de invoering van het formatieve evalueren, een vakterm waarbij kinderen veel meer in staat worden gesteld om hun eigen doelen te stellen, meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Het onderwijs wordt aangepast op hun eigen niveau. De leerkrachten hebben nu heel regelmatig studiedagen en krijgen veel opleidingsmogelijkheden. We zien wat een effect deze manier van onderwijs geven heeft op de kinderen.

 

Analyseren

Daarnaast hebben we een kwaliteitssysteem ingevoerd en doelen bepaald waarop we willen sturen en ook in kaart gebracht welke documentatie nog opgesteld moest worden. Door het structureel analyseren van CITO-resultaten zien we dat onze kinderen bijvoorbeeld op rekenen gemiddeld een zo hoog niveau hebben dat we eind groep 6 al het niveau van groep 8 hebben behaald. We denken na of we het aanbod willen verbreden (meer ruimte voor andere rekenvormen, geen onderdeel van de landelijke leerdoelen).

Er was extra aandacht voor communicatie met ouders. Op hun verzoek organiseerden we in het najaar van 2018 een extra informatieavond over de formatieve evaluatie. Deze informatieavond (twee keer per jaar), waarbij we aandacht besteden aan onderwijsinhoudelijke onderwerpen, wordt als heel positief ervaren. Op de laatste Algemene Ledenvergadering was de sfeer veel beter. Ouders zijn heel betrokken en denken graag mee om zo bij te dragen aan een goede school voor onze kinderen. De inspectie is nog niet op bezoek geweest. We hadden een onvoldoende, maar omdat de kwaliteit van het onderwijs goed is, worden we niet intensief gevolgd. We bereiden ons gedegen voor op het nieuwe bezoek. Sinds de zomer hebben we de Uilengroep als plusklas en Engels in alle groepen. Een aantal leerkrachten zijn als specialisten opgeleid en voor een deel verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in hun vakgebied. Zo kunnen we vakken als taal en rekenen, maar ook onderwijs voor het jonge kind, naar een nog hoger niveau trekken. Een ander voorbeeld van zo'n specialisme is het lees- en spellingsonderwijs. Dankzij onze ouderbijdrage hebben we extra middelen en extra ondersteuning in de school. De studiedagen werden als heel waardevol ervaren. De extra ruimte die is gereserveerd voor klassenondersteuners en vakdocenten geeft leerkrachten meer ruimte om zich te richten op het onderwijs en de kinderen."

 

Auteur: Ruud Stift

Wilt u het gehele artikel lezen in Delft op Zondag: https://bit.ly/2MCL9JG